Quote #690

[#690] 2008-06-22 23:28:34
[+fataku]: ta wena?
[00:22:15] [+fataku]: ah no
[00:22:21] [+fataku]: ustedes dijeron que era buena persona...
[00:22:21] [+fataku]: xD